Videos

Hatha Vinyasa Yoga – Practice of Vinyasa Krama

 

Tribute to Krishnamacharya

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Mainz 2015 – Block 2 “Adjustments”

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Bochum 2015 – Block 1 “Alignment”

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Bodensee
Block 2: Adjustments & Bhagavad Gita

 

Upanishad 2014 – Sybille’s Hatha Vinyasa Yogasana Class

 

Upanishad 2014 – Andreas’ Hatha Vinyasa Yogasana Class

 

Andreas’ Track “Samsara (Life is a circle) released on “Yogi Beats” for Yoga Journal

 

Hatha Vinyasa Seminar in Poznan/Poland – Spreading the ancient teachings

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Mainz 2014
Abschlussklasse unserer Absolventin Caro

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Mainz 2014
Abschlussklasse unserer Absolventin Valérie

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Mainz 2014
Abschlussklasse unserer Absolventin Susanne

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Mainz 2014 – Intro: Kirtan & Harmonium

 

Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Mainz 2014 – Chanting Yoga Sutra 2.29.

 

Teaser: Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Mainz 2014

 

Teaser: Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Bochum 2014

 

Shirshasana Variationen

 

Astavakrasana – अस्तवक्रसन;

 

Hatha Yoga Parampara

 

Satsang @ Balance Yoga! Mainz

 

Ajagari – Pantheratmung

 

Mayurasana

 

3Step Jumpback – Danadasana.Bakasana.Chaturangadandasana

 

Teaching @ Balance Yoga! Mainz

os: